Support / Wsparcie

Pilot do telewizora Samsung

Używaj telefonu z Windows Phone jako pilota do Samsung Smart TV.

Łatwa w użyciu aplikacja ze wszystkimi przyciskami na jednej stronie. Łatwa w konfiguracji. Nieoficjalna.

Uwaga dotycząca instalacji:

Aplikacja musi być uruchamiana w tej samej sieci domowej (WiFi lub kablowej), w której znajduje się telewizor. Uruchom telewizor, połącz go z siecią WiFi lub domową siecią kablową i połącz telefon z tą samą siecią. Następnie uruchom aplikację pilota i skonfiguruj ją zgodnie z instrukcją na stronie ustawień.

Najlepszym rozwiązaniem konfiguracyjnym jest ustawienie telewizorowi stałego adresu IP w jego ustawieniach sieciowych, ponieważ adresy przydzielane dynamicznie (DHCP) mogą zmieniać się od czasu do czasu. Skutkowałoby to brakiem połączenia aplikacji z telewizorem.

Spróbuj skorzystać z komend głosowych do wyłączania telewizora, zmiany kanałów i włączania opcji 'sleep'. Komendy głosowe dostępne są aktualnie tylko dla języka polskiego i angielskiego (Stany Zjednoczone) dla Windows Phone 8.1. Krótkie wprowadzenie dostępne jest w menu aplikacji.

Teraz możesz zakupić pełną wersję aplikacji, bez reklam i z dodatkową funkcją przeglądu kanałów (po 10 sekund każdy kanał). Kupując pełną wersję wspierasz prace nad rozwijaniem możliwości aplikacji Remote Control for Samsung TV. Możliwość włączania telewizora przez sieć WiFi/LAN została zablokowana przez producenta i nie jest dostępna.

Remote Control for Samsung TV

Windows Phone WiFi remote control for Samsung Smart TVs. App made by progstudio.pl.

An easy-to-use application with all buttons on a single screen. Easy to setup. Unofficial.

Installation note:

The application must be run in the same home (WiFi or cable) network as the TV is. Start TV, connect it to WiFi or cable home router and then connect the phone to the same network. Then start the remote control application and configure it as explained on settings page.

Best configuration solution is to set fixed IP address for the TV (in TV's network menu), because addresses given by home routers dynamically may change from time to time. That would cost you losing connection.

Try to use voice commands for changing channels, switching the TV off and setting sleep function. This option is available only for English (United States) and Polish speaches for Windows Phone 8.1. Short introduction may be find in application's menu.

Now you can buy a full version of application with no ads and special feature of (10 sec.) channels previewing. Buying that you support developing of the Remote Control for Samsung TV app. The producer of TVs has locked turning the TV on using network connection. This feature is not available.

 

Weather in Toruń / Pogoda w Toruniu